Biuletyn Informacji Publicznej Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta w PSP w Białogardzie - Praca w PSP - Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie
Ostatnia aktualizacja strony: 21.06.2018, 17:16

Praca w PSP

Strona znajduje się w archiwum.

Środa, 21 września 2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta w PSP w Białogardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
ogłasza nabór kandydatów
do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby: 2
Stanowisko etatowe: starszy ratownik
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard.

 

 1. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

 

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza:

 • 21.09.2016 r. – ogłoszenie naboru,
 • 24.10.2016 r. – zakończenie przyjmowania dokumentów,
 • 04.11.2016 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego,
 • 07.11.2016 r. – godz. 1000 próba wydolnościowa oraz próba wysokościowa,
 • 07.11.2016 r. – godz. 1530 opublikowanie wyników próby wydolnościowej oraz wysokościowej,
 • 08.11.2016 r. – godz. 1000 test sprawności fizycznej,
 • 08.11.2016 r. – godz. 1530 opublikowanie wyniku testu sprawności fizycznej,
 • 09.11.2016 r. – godz. 1000  rozmowa kwalifikacyjna,
 • 09.11.2016 r. – godz. 1530 opublikowanie wyników z rozmowy kwalifikacyjnej,

Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku nieprzewidzianych okoliczności (np. warunki atmosferyczne, akcja ratowniczo – gaśnicza itp.) Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Komendy www.kppspbialogard.pl oraz na www.kppspbialogard.bip-e.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie. 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej określone w art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 603 ze zm.) tj.:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie karanie za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenia ogólne - minimum średnie,
 5. posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP (badanie przeprowadzane jest przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na wniosek komendanta jednostki PSP),
 6. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
 2. życiorys napisany odręcznie;
 3. kserokopie:
 • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności (aktualne przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia);
 • dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy)  lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 1. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. zaświadczenie lekarskie o „braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych”, (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej);
 5. podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i niewnoszeniu roszczeń do Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku podczas testu sprawności fizycznej.

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” - data, własnoręczny podpis.

Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, 6, 8 muszą być własnoręcznie podpisane.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: ”NABÓR DO SŁUŻBY – Imię i Nazwisko”.

Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 24 października 2016 r.  w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie przy ul. Szosa Połczyńska 1, w godz. 730 – 1530, osobiście lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Szosa Połczyńska 1, 78-200 Białogard. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu aplikacji do jednostki lub data stempla pocztowego.

Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań, złożenia niekompletnych dokumentów lub braku własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach oferta nie będzie rozpatrywana.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów zostaną przekazane do archiwum tutejszej Komendy

!!! PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU!!!

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 21.09.2016
Data modyfikacji : 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Pyda
Osoba modyfikująca informację:
bryg. mgr Paweł Pyda
©1999-2018 Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL